MULTI FAMILY – 16 UNITS

MULTI FAMILY – 16 UNITS

נתונים על הנכס
מס' דירות
חדרי שינה (בכל יחידה)
חדרי רחצה (בכל דירה)
גודל מגרש
14
1
1
7,195 sqft
רכישה ($)
עלות רכישה
220,000
עלויות בדיקה וסגירת עסקה
16,500
עלויות ניהול
50,000
עלויות שיפוץ והשבחה
628,000
סה"כ השקעה
924,500
צפי הכנסות ($)
שכירות חודשית
--
ניכוי בגין אי תפוסה
--
הכנסת חודשית
--
סה"כ הכנסה משכירות
--
צפי הוצאות תפעול שנתיות ($)
אחזקה
--
ניהול
--
תיקונים
--
מיסים (ארנונה)
--
הוצאות תפעול *
--
ביטוח הנכס
--
סה"כ השקעה
--
רווח תפעולי שנתי נטו (NOI) --
תשואה שנתית צפויה​
**אין נתונים על תשואה והכנסות בשל מגבלת "חוק השקיפות התאגידית", צפי הכנסות ותשואות צפויות ניתן לקבל בפנייה אישית לחברה (פרטים בעמוד צור קשר).

305 N Sherman Dr. Indianapolis, IN

צפי תשואה במכירה לאחר 3 שנים
צפי מחיר מכירה
1,301,030 (Cap Rate 8%)
1,224,499 (Cap Rate 8.5%)
1,156,471 (Cap Rate 9%)
הכנסה ממכירה
1,190,442
1,120,416
1,058,171
רווח מכירה
28.8%
21.2%
14.5%
רווח מכירה נקי
199,457
146,937
100,253
עמלת מכירה *
66,486
48,979
33,418
צפי רווח פרוייקט כולל (3 שנים)
--
--
תשואה שנתית ממוצעת
--
--
--
מדרג חלוקת הרווחים
תפעול שוטף
מכירה
משקיע
100%
75%
יזם
0%
25%
גלילה למעלה