MULTI FAMILY (5-PLEX)

MULTI FAMILY (5-PLEX)

נתונים על הנכס
מס' דירות
חדרי שינה (בכל יחידה)
חדרי רחצה (בכל דירה)
גודל הנכס
5
1
1
500 sqft
רכישה ($)
עלות רכישה
212,700
עלויות בדיקה וסגירת עסקה
1,200
עלויות ניהול
4,000
עלויות שיפוץ והשבחה
30,000
סה"כ השקעה
247,900
צפי הכנסות ($)
שכירות חודשית
3,750
ניכוי בגין אי תפוסה
263
הכנסת חודשית
3,488
סה"כ הכנסה משכירות
41,850
צפי הוצאות תפעול שנתיות ($)
אחזקה
3,348 (8%)
ניהול
4,185
תיקונים
3,348 (8%)
מיסים (ארנונה)
2,500
הוצאות תפעול *
2,400
ביטוח הנכס
1,200
סה"כ השקעה
18,981
רווח תפעולי שנתי נטו (NOI) 22,869
תשואה שנתית צפויה​
**אין נתונים על תשואה והכנסות בשל מגבלת "חוק השקיפות התאגידית", צפי הכנסות ותשואות צפויות ניתן לקבל בפנייה אישית לחברה (פרטים בעמוד צור קשר).

117 E Palmer St, Indianapolis, IN

צפי תשואה במכירה לאחר 3 שנים
צפי מחיר מכירה
(5.4%) 290,000
(7.7%) 305,000
(8.9%) 320,000
הכנסה ממכירה
265,350
279,075
292,800
רווח מכירה
7%
12.6%
18.1%
רווח מכירה נקי
13,088
23,381
33,675
עמלת מכירה *
4,363
7,794
11,225
צפי רווח פרוייקט כולל (3 שנים)
81,695
91,988
102,282
תשואה שנתית ממוצעת
11%
12.4%
13.75%
מדרג חלוקת הרווחים
תפעול שוטף
מכירה
משקיע
100%
75%
יזם
0%
25%
גלילה למעלה