Single Family

Single Family

נתונים על הנכס
חדרי שינה
חדרי רחצה
גודל הנכס
גודל הנכס
4
3
2,932 sqft
6,403 sqft
רכישה ($)
עלות רכישה
180,000
עלויות בדיקה וסגירת עסקה
500
עלויות ניהול
6,000
עלויות שיפוץ והשבחה
132,000
סה"כ השקעה
320,833
צפי הכנסות ($)
שכירות חודשית
--
ניכוי בגין אי תפוסה
--
הכנסת חודשית
--
סה"כ הכנסה משכירות
--
צפי הוצאות תפעול שנתיות ($)
אחזקה
--
ניהול
--
תיקונים
--
מיסים (ארנונה)
--
הוצאות תפעול *
--
ביטוח הנכס
--
סה"כ השקעה
--
רווח תפעולי שנתי נטו (NOI) --
תשואה שנתית צפויה​
**אין נתונים על תשואה והכנסות בשל מגבלת "חוק השקיפות התאגידית", צפי הכנסות ותשואות צפויות ניתן לקבל בפנייה אישית לחברה (פרטים בעמוד צור קשר).

1417 E Michigan St. Indianapolis, IN

צפי תשואה במכירה לאחר 3 שנים
צפי מחיר מכירה
400,000
430,000
460,000
הכנסה ממכירה
366,000
393,450
420,900
רווח מכירה
14.1%
22.6%
31.2%
רווח מכירה נקי
32,083
42,928
59,398
עמלת מכירה *
13,083
29,688
40,668
צפי רווח פרוייקט כולל (3 שנים)
--
--
תשואה שנתית ממוצעת
--
--
--
מדרג חלוקת הרווחים
תפעול שוטף
מכירה
משקיע
100%
75%
יזם
0%
25%
גלילה למעלה