Single Family

Single Family

נתונים על הנכס
--
--
--
--
רכישה ($)
עלות רכישה
85,058
עלויות בדיקה וסגירת עסקה
665
עלויות ניהול
2,000
עלויות שיפוץ והשבחה
21,732
סה"כ השקעה
109,702
צפי הכנסות ($)
שכירות חודשית
--
ניכוי בגין אי תפוסה
--
הכנסת חודשית
--
סה"כ הכנסה משכירות
--
צפי הוצאות תפעול שנתיות ($)
אחזקה
--
ניהול
--
תיקונים
--
מיסים (ארנונה)
--
הוצאות תפעול *
--
ביטוח הנכס
--
סה"כ השקעה
--
רווח תפעולי שנתי נטו (NOI) --
תשואה שנתית צפויה​
**אין נתונים על תשואה והכנסות בשל מגבלת "חוק השקיפות התאגידית", צפי הכנסות ותשואות צפויות ניתן לקבל בפנייה אישית לחברה (פרטים בעמוד צור קשר).

6731 52nd St. Indianapolis, IN

צפי תשואה במכירה לאחר 3 שנים
צפי מחיר מכירה
--
--
--
הכנסה ממכירה
--
--
--
רווח מכירה
--
--
--
רווח מכירה נקי
--
--
--
עמלת מכירה *
--
--
--
צפי רווח פרוייקט כולל (3 שנים)
--
--
תשואה שנתית ממוצעת
--
--
--
מדרג חלוקת הרווחים
תפעול שוטף
מכירה
משקיע
100%
75%
יזם
0%
25%
גלילה למעלה