Single Family

Single Family

נתונים על הנכס
חדרי שינה
חדרי רחצה
גודל הנכס
גודל מגרש
3
1
1,152 sqft
7,274 sqft
רכישה ($)
עלות רכישה
85,000
עלויות בדיקה וסגירת עסקה
350
עלויות ניהול
4,000
עלויות שיפוץ והשבחה
40,500
סה"כ השקעה
131,317
צפי הכנסות ($)
שכירות חודשית
--
ניכוי בגין אי תפוסה
--
הכנסת חודשית
--
סה"כ הכנסה משכירות
--
צפי הוצאות תפעול שנתיות ($)
אחזקה
--
ניהול
--
תיקונים
--
מיסים (ארנונה)
--
הוצאות תפעול *
--
ביטוח הנכס
--
סה"כ השקעה
--
רווח תפעולי שנתי נטו (NOI) --
תשואה שנתית צפויה​
**אין נתונים על תשואה והכנסות בשל מגבלת "חוק השקיפות התאגידית", צפי הכנסות ותשואות צפויות ניתן לקבל בפנייה אישית לחברה (פרטים בעמוד צור קשר).

5614 Glencoe St, Indianapolis, IN

צפי תשואה במכירה לאחר 3 שנים
צפי מחיר מכירה
160,000
168,000
175,000
הכנסה ממכירה
146,400
153,720
160,125
רווח מכירה
11.5%
17.1%
21.9%
רווח מכירה נקי
13,132
13,179
17,022
עמלת מכירה *
1,952
9,224
11,786
צפי רווח פרוייקט כולל (3 שנים)
--
--
תשואה שנתית ממוצעת
--
--
--
מדרג חלוקת הרווחים
תפעול שוטף
מכירה
משקיע
100%
75%
יזם
0%
25%
גלילה למעלה