Single Family

Single Family

נתונים על הנכס
חדרי שינה
חדרי רחצה
גודל הנכס
3
1
1,225 sqft
--
רכישה ($)
עלות רכישה
80,000
עלויות בדיקה וסגירת עסקה
350
עלויות ניהול
3,000
עלויות שיפוץ והשבחה
40,000
סה"כ השקעה
125,150
צפי הכנסות ($)
שכירות חודשית
--
ניכוי בגין אי תפוסה
--
הכנסת חודשית
--
סה"כ הכנסה משכירות
--
צפי הוצאות תפעול שנתיות ($)
אחזקה
--
ניהול
--
תיקונים
--
מיסים (ארנונה)
--
הוצאות תפעול *
--
ביטוח הנכס
--
סה"כ השקעה
--
רווח תפעולי שנתי נטו (NOI) --
תשואה שנתית צפויה​
**אין נתונים על תשואה והכנסות בשל מגבלת "חוק השקיפות התאגידית", צפי הכנסות ותשואות צפויות ניתן לקבל בפנייה אישית לחברה (פרטים בעמוד צור קשר).

8543 Montery Rd, Indianapolis, IN

צפי תשואה במכירה לאחר 3 שנים
צפי מחיר מכירה
152,000
157,000
162,000
הכנסה ממכירה
139,080
143,655
148,230
רווח מכירה
11.1%
14.8%
18.4%
רווח מכירה נקי
12,515
12,515
13,598
עמלת מכירה *
1,415
5,990
9,482
צפי רווח פרוייקט כולל (3 שנים)
--
--
תשואה שנתית ממוצעת
--
--
--
מדרג חלוקת הרווחים
תפעול שוטף
מכירה
משקיע
100%
75%
יזם
0%
25%
גלילה למעלה