Single Family

Single Family

נתונים על הנכס
חדרי שינה
חדרי רחצה
גודל הנכס
גודל מגרש
3
2
1,200 sqft
8,712 sqft
רכישה ($)
עלות רכישה
78,000
עלויות בדיקה וסגירת עסקה
645
עלויות ניהול
7,000
עלויות שיפוץ והשבחה
16,000
סה"כ השקעה
101,536
צפי הכנסות ($)
שכירות חודשית
1,200
ניכוי בגין אי תפוסה
72 (6%)
הכנסת חודשית
1,128
סה"כ הכנסה משכירות
13,536
צפי הוצאות תפעול שנתיות ($)
אחזקה
948 (7%)
ניהול
1,083 (8%)
תיקונים
812 (6%)
מיסים (ארנונה)
1,150
הוצאות תפעול *
600
ביטוח הנכס
750
סה"כ השקעה
5,343
רווח תפעולי שנתי נטו (NOI) 8,193
תשואה שנתית צפויה​
**אין נתונים על תשואה והכנסות בשל מגבלת "חוק השקיפות התאגידית", צפי הכנסות ותשואות צפויות ניתן לקבל בפנייה אישית לחברה (פרטים בעמוד צור קשר).

3710 N Hartman Dr. Indianapolis, IN

צפי תשואה במכירה לאחר 3 שנים
צפי מחיר מכירה
115,000 (4.2%)
125,000 (7.1%)
135,000 (9.9%)
הכנסה ממכירה
105,225
114,375
123,525
רווח מכירה
3.5%
12.5%
21.5%
רווח מכירה נקי
2,685
9,548
16,410
עמלת מכירה *
895
3,183
5,470
צפי רווח פרוייקט כולל (3 שנים)
27,265
34,128
40,990
תשואה שנתית ממוצעת
8.9%
11.2%
13.4%
מדרג חלוקת הרווחים
תפעול שוטף
מכירה
משקיע
100%
75%
יזם
0%
25%
גלילה למעלה