Single Family

Single Family

נתונים על הנכס
--
--
--
--
רכישה ($)
עלות רכישה
78,900
עלויות בדיקה וסגירת עסקה
1,085
עלויות ניהול
6,000
עלויות שיפוץ והשבחה
6,000
סה"כ השקעה
91,985
צפי הכנסות ($)
שכירות חודשית
1,150
ניכוי בגין אי תפוסה
81
הכנסת חודשית
1,070
סה"כ הכנסה משכירות
12,834
צפי הוצאות תפעול שנתיות ($)
אחזקה
898 (7%)
ניהול
1,283
תיקונים
898 (7%)
מיסים (ארנונה)
980
הוצאות תפעול *
600
ביטוח הנכס
834
סה"כ השקעה
5,494
רווח תפעולי שנתי נטו (NOI) 7,340
תשואה שנתית צפויה​
**אין נתונים על תשואה והכנסות בשל מגבלת "חוק השקיפות התאגידית", צפי הכנסות ותשואות צפויות ניתן לקבל בפנייה אישית לחברה (פרטים בעמוד צור קשר).

4457 N Kenmore Ave. Indianapolis, IN

צפי תשואה במכירה לאחר 3 שנים
צפי מחיר מכירה
110,000 (6%)
115,000 (8%)
122,000 (10%)
הכנסה ממכירה
100,650
105,225
111,630
רווח מכירה
9.4%
14.4%
21.3%
רווח מכירה נקי
8,665
13,240
19,645
עמלת מכירה *
2,166
3,310
4,911
צפי רווח פרוייקט כולל (3 שנים)
9,506
10,650
12,251
תשואה שנתית ממוצעת
10.33%
11.58%
13.32%
מדרג חלוקת הרווחים
תפעול שוטף
מכירה
משקיע
100%
75%
יזם
0%
25%
גלילה למעלה