Single Family

Single Family

נתונים על הנכס
--
--
--
--
רכישה ($)
עלות רכישה
82,605
עלויות בדיקה וסגירת עסקה
615
עלויות ניהול
2,000
עלויות שיפוץ והשבחה
36,951
סה"כ השקעה
123,141
צפי הכנסות ($)
שכירות חודשית
825
ניכוי בגין אי תפוסה
58
הכנסת חודשית
767
סה"כ הכנסה משכירות
9,207
צפי הוצאות תפעול שנתיות ($)
אחזקה
460
ניהול
921
תיקונים
460
מיסים (ארנונה)
954
הוצאות תפעול *
600
ביטוח הנכס
777
סה"כ השקעה
--
רווח תפעולי שנתי נטו (NOI) 5,035
תשואה שנתית צפויה​
**אין נתונים על תשואה והכנסות בשל מגבלת "חוק השקיפות התאגידית", צפי הכנסות ותשואות צפויות ניתן לקבל בפנייה אישית לחברה (פרטים בעמוד צור קשר).

4476 Irwin Ave. Indianapolis, IN

צפי תשואה במכירה לאחר 3 שנים
צפי מחיר מכירה
70,000 (5.1%)
77,000 (8.5%)
85,000 (12.2%)
הכנסה ממכירה
64,050
70,455
77,775
רווח מכירה
6.4%
17%
29.2%
רווח מכירה נקי
2,876
7,680
13,170
עמלת מכירה *
959
2,560
4,390
צפי רווח פרוייקט כולל (3 שנים)
17,980
22,784
28,274
תשואה שנתית ממוצעת
10%
12.6%
15.7%
מדרג חלוקת הרווחים
תפעול שוטף
מכירה
משקיע
100%
75%
יזם
0%
25%
גלילה למעלה