Triplex

Triplex

נתונים על הנכס
מס' דירות
חדרי שינה (בכל יחידה)
חדרי רחצה (בכל דירה)
3
1
1
--
רכישה ($)
עלות רכישה
128,000
עלויות בדיקה וסגירת עסקה
965
עלויות ניהול
12,000
עלויות שיפוץ והשבחה
17,000
סה"כ השקעה
157,965
צפי הכנסות ($)
שכירות חודשית
2,100
ניכוי בגין אי תפוסה
147
הכנסת חודשית
1,953
סה"כ הכנסה משכירות
23,436
צפי הוצאות תפעול שנתיות ($)
אחזקה
2,109 (9%)
ניהול
1,875 (8%)
תיקונים
1,875 (8%)
מיסים (ארנונה)
1,300
הוצאות תפעול *
1,800
ביטוח הנכס
1,000
סה"כ השקעה
9,959
רווח תפעולי שנתי נטו (NOI) 13,477
תשואה שנתית צפויה​
**אין נתונים על תשואה והכנסות בשל מגבלת "חוק השקיפות התאגידית", צפי הכנסות ותשואות צפויות ניתן לקבל בפנייה אישית לחברה (פרטים בעמוד צור קשר).

3302 Ralston AVE, Indianapolis, IN

צפי תשואה במכירה לאחר 3 שנים
צפי מחיר מכירה
187,000 (4.1%)
185,000 (5.4%)
192,000 (6.7%)
הכנסה ממכירה
162,870
169,275
175,680
רווח מכירה
3.1%
7.2%
11.2%
רווח מכירה נקי
3,679
8,483
13,286
עמלת מכירה *
1,226
2,828
4,429
צפי רווח פרוייקט כולל (3 שנים)
44,110
48,914
53,717
תשואה שנתית ממוצעת
9.3%
10.3%
11.3%
מדרג חלוקת הרווחים
תפעול שוטף
מכירה
משקיע
100%
75%
יזם
0%
25%
גלילה למעלה